Merca GmbH Dortmund
Feldstraße 58
44141 Dortmund
Telefon: 0231 52 10 25
Telefax: 0231 55 32 18